Stručný princíp fungovania záložne:

V Záložni TopDeal môžte vašu vec založiť alebo predať, rozhodnutie je iba na vás. No pri určitých druhoch tovaru je cena za odkúpenie vyššia,najmä pri nových alebo zánovných mobilných telefónoch prípadne inej elektroniky.

Založenie znamená že vaša vec je v záložni uschovaná po dobu uvedenú na záložnej zmluve,a záložňa s ňou nesmie manipulovať, ponúkať ju na predaj či vystavovať do skončenia platnosti zmluvy. Po skončení platnosti zmluvy čo je 35dní (ak nie je zmluva predĺžená) prechádzajú všetky vlastnícke práva danej veci na záložnu. Vy ako záložca/veriteľ už dalej neplatíte žiadne poplatky a nie ste povinný si uvedenú vec vyzdvihnúť. Rozhodnutie je iba na Vás.

Založenie prebieha následovne: Svoju ponuku tovaru nám môžte poslať formou sms, emailom, prípadne správou na stránku záložne, alebo osobne priamo v záložni. Ak sa dohodneme na cene, predložíte svoj občiansky preukaz a spíšeme s Vami záložnú zmluvu, originál zmluvy je pre vás kópia pre záložňu, následne vám vyplatíme dohodnutú sumu v hotovosti. Záložná zmluva je platná 35 dní (pred koncom platnosti zmluvy sa dá záložná zmluva predĺžit zaplatením úroku 20% zo zapožičanej sumy), (10% pri zlate) v priebehu 35dní si môžte danú vec kedykolvek vyzdvihnúť.

Vyzdvihnutie vašej založenej veci prebieha tak, že predložíte záložnú zmluvu + Váš občiansky preukaz a vrátite nám sumu ktorú sme vám požičali+úrok ktorý máte uvedený v zmluve.

Pre akékolvek dalšie informácie nás kontaktuje.

1. Predmetom záložnej zmluvy môžu byť len veci (§118 ods. a §119 ods.1 Obč.zákonníka), o ktorých záložca vyhlási, že sú jeho výlučným, ničím neobmedzeným vlastníctvom a nie sú predmetom inej záložnej zmluvy.

2. Záložné právo zabezpečuje pohľadávku záložne voči záložnému dlžníkovi počas zmluvného obdobia a to nasledovne:
1 týždeň ……………………………… 6% zo sumy pohľadávky
2 týždne ……………………………… 11% zo sumy pohľadávky
3 týždne ……………………………… 15% zo sumy pohľadávky
4 týždne ……………………………… 18% zo sumy pohľadávky
5 týždnov …………………………….. 20% zo sumy pohľadávky

Minimálny úrok za zmluvné obdobie je 5,- €

Záložné právo PRI ZLATÝCH ŠPERKOCH PRI SUME NAD 200EUR zabezpečuje pohľadávku záložne voči záložnému dlžníkovi počas zmluvného obdobia a to nasledovne:
1 týždeň ……………………………… 2% zo sumy pohľadávky
2 týždne ……………………………… 4% zo sumy pohľadávky
3 týždne ……………………………… 6% zo sumy pohľadávky
4 týždne ……………………………… 8% zo sumy pohľadávky
5 týždnov ……………………………. 10% zo sumy pohľadávky

Minimálny úrok za zmluvné obdobie je 5,- €

3. Predĺženie záložnej doby uvedenej v bode 2 je možné len vzájomnou dohodou ,najneskôr v posledný deň splatnosti záložnej zmluvy,a to zaplatením 20% úroku a pri zlatých šperkoch nad 200eur 10% úroku ,čím sa predĺži uvedená zmluva o další kalendárny mesiac.
Predížit záložnú zmluvu môže i poverená osoba ktorá nie je uvedená na záložnej zmluve,musí však priniesť originál záložnej zmluvy

4. Ak záložný dlžník do konca doby uvedenej v bode 2 alebo predĺženej dohodou podľa bodu 2 alebo 3 neobnoví pohľadávku, realizuje sa predaj založenej veci.

5. Súčasťou záložnej zmluvy je dohoda, s ktorou záložca súhlasí, aby nároky záložne zabezpečené zálohou boli uspokojené priamym predajom predmetu záložnej zmluvy za predpokladu, že záložca neprevezme predmet zálohy najneskôr v deň uvedený v záložnej zmluve.

6. O tom, či sa určitá vec môže stať predmetom záložnej zmluvy rozhoduje poverený zamestnanec záložne.

7. Výber vecí zo záložne je možný len osobne na OP alebo na splnomocnenie s OP

Sme tu pre Vás, Vaša Záložňa TopDeal !